top of page
Afbeelding1.jpg
Procedure voor de verkiezing van bureauleden

Modaliteiten

De verkiezing zal plaatsvinden met inachtneming van de wettelijke procedure (hoofdstuk 4 van het koninklijk besluit van 12 november 2015 tot uitvoering van de wet van 24 april 2014 betreffende de organisatie van de vertegenwoordiging van de zelfstandigen en de K.M.O.'s ) en de regels ingevolge de Covid-19 pandemie.

 

De voornaamste elementen zijn:

 

  • Het bureau bestaat uit 8 leden, onder wie twee ondervoorzitters. Elke afdeling van de algemene vergadering is vertegenwoordigd.

 

  • Elk lid van de algemene vergadering kan zich kandidaat stellen. De kandidaturen moeten tegen ontvangstbevestiging, via elektronische weg aan het secretariaat van de Hoge Raad bezorgd worden (cs.hr@economie.fgov.be). De leden die op de vergadering aanwezig zijn, kunnen zich ook tijdens de zitting nog kandidaat stellen.

 

  • De verkiezingen worden gehouden bij geheime stemming en bij volstrekte meerderheid van stemmen. Dit betekent dat de kandidaat is verkozen die minstens de helft plus één van de geldige stemmen, zonder rekening te houden met de blanco stemmen en de onthoudingen, behaalt. Indien geen enkele kandidaat het bedoelde minimum behaalt, volgt een tweede stemronde waarbij de kandidaat met de meeste geldige stemmen wordt verkozen. Indien het aantal kandidaten overeenstemt met het aantal te begeven functies kan worden besloten om over één globaal voorstel ter invulling van de mandaten te stemmen.

 

  • Het stemrecht wordt uitgeoefend door het werkend lid en bij diens afwezigheid door zijn plaatsvervanger. Indien zij geen van beiden aanwezig zijn, kan de stemming plaatsvinden op basis van een volmacht. De volmacht verleend door het werkend lid heeft voorrang op de volmacht die door het plaatsvervangend lid wordt toegekend. U kan een volmacht geven via volgend online formulier en volgens de daar vermelde modaliteiten.

  • Opdat deze verkiezing geldig zou zijn, moet een stemquorum van 50% worden behaald.

Nemovote

  • In uw uitnodiging heeft u een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen om in te loggen op de stemtool Nemovote waarmee u tijdens de vergadering zal kunnen stemmen via de in dezelfde uitnodiging vermelde link.  Gelieve u reeds vóór de vergadering aan te melden. Tijdens de vergadering zal u worden gevraagd de applicatie open te houden, zodat u op het gepaste moment kunt stemmen.

  • Tijdens de vergadering zal, vooraleer wordt overgegaan tot de eigenlijke verkiezingen, de werking van het systeem worden uitgelegd en een kleine test worden uitgevoerd zodat u zich vertrouwd kunt maken met de stemtool.

.

bottom of page