top of page
NL

Adviezen

936.2024
Advies over de SIOD bevraging inzake sociale fraude
935.2024
Advies over een vrijwillige standaard inzake duurzaamheidsrapportering voor niet-beursgenoteerde kmo's
934.2024
Advies over de tarieven voor beëdigde vertalers en tolken
933.2024
Advies over het koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2 van het koninklijk besluit van 3 juli 2018 betreffende de benamingen en de kenmerken van de gasolie bestemd voor verwarming en van het artikel 2 van het koninklijk besluit van 8 juli 2018 betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines
932.2024
Advies over het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken en het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 wat de flexi-jobs in de horecasector betreft
931.2024
Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot aanvulling van de lijsten van oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen
930.2024
Advies over het ontwerp van charter voor verantwoord gebruik van artificiële intelligentie in overheidsdiensten
929.2024
Advies over een Europese raadpleging over een voorstel tot wijziging van richtlijn 2015/2302 om reizigers doeltreffender te beschermen en bepaalde aspecten van de richtlijn te vereenvoudigen en te verduidelijken
928.2024
Advies over een ontwerp van koninklijk besluit houdende de kwaliteitsvereisten van benzine en diesel bestemd voor export naar landen die geen lid zijn van de Europese Unie
927.2024
Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers van sport- en cultuurcheques
926.2024
Advies over een voorstel voor een nieuw logo waarmee ambachtslieden hun hoedanigheid van ambachtsman bekend kunnen maken
925.2024
Advies over het voorontwerp van wet betreffende de zorgplicht, de openbaarmaking van duurzaamheidsinformatie door bepaalde vennootschappen en groepen en de assurance van duurzaamheidsinformatie
924.2024
Advies over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de benaming van de aanbiedingen die in aanmerking komen voor de sociale tarieven
923.2024
Advies over een voorontwerp van KB tot aanvulling van de lijsten van onrechtmatige bedingen in commerciële samenwerkingsovereenkomsten inzake detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedingsmiddelen overheersen
922.2023
Advies over het voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de invoering van de verplichting tot elektronische facturering betreft
921.2023
Advies over een voorstel van de Europese commissie voor een verordening van het Europees parlement en de raad betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties
920.2023
Advies over zowel de uitbreiding van de regeling voor flexi-jobs tot 12 nieuwe sectoren als het wetsvoorstel over een uitbreiding van de regeling voor de zorgsector en de kinderopvang
919.2023
Advies over het ontwerp van de tweede Nationaal Actieplan Ondernemingen en Mensenrechten
918.2023
Advies over een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening
917.2023
Advies over het vernieuwde charter "toegang van kmo's tot overheidsopdrachten"
916.2023
Advies betreffende de paramedische erkenning van de gespecialiseerde voetverzorgers
915.2023
Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 2019 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden
914.2023
Advies over een voorontwerp van wet betreffende de saneringsprocedure van consumentenschulden en de hervorming van de collectieve schuldenregeling
913.2023
Advies over een wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13.02.1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling, waarbij de zogenoemde Renaultprocedure wordt uitgebreid tot de franchising en waarbij de in aanmerking te nemen periode om het aantal betrokken werknemers te bepalen wordt verlengd tot een jaar
912.2023
Advies over het voorontwerp van wet tot aanvulling en wijziging van het sociaal strafwetboek en verscheidene bepalingen van sociaal strafrecht
911.2023
Advies over een voorontwerp van wet houdende maatregelen in de strijd tegen de overmatige schuldenlast en ter bescherming van ondernemingen in moeilijkheden
910.2023
Advies over een wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 2016 tot vaststelling van een plafond voor afwikkelingsvergoedingen voor binnenlandse debetkaart-transacties van consumenten
909.2023
Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van bijzondere regels inzake de aanduiding van de hoeveelheid bij het in de handel brengen van sommige vloeibare motorbrandstoffen en andere vloeibare brandstoffen
908.2023
Advies over de prijsherzieningsbedingen en de voorgestelde wijziging van artikel 57 van de wet van 30 maart 1976 betreffende de economische herstelmaatregelen
907.2023
Advies over de wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, teneinde het begrip "technische bedrijfseenheid" nader te omschrijven
906.2023
Advies over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de vastgoedbemiddelingsovereenkomsten gesloten tussen ondernemingen en consumenten
905.2023
Advies over het ontwerp van wetbepaling tot toepassingverklaring van de bepalingen inzake onrechtmatig bedingen en stilzwijgende verlenging van mede-eigenaars
904.2023
Advies over de aanpassing van het Wetboek van Economisch recht teneinde de consument bij verkoop op afstand ten minste twee leveropties te bieden
903.2023
Advies over de wet betreffende de openingsuren en de winkels zonder verkoper
902.2023
Advies over een voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van Economisch recht betreffende de inhoud van het precontractuele informatiedocument bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten
901.2023
Advies over de uitbreiding van de garantie voor goederen die verworven zijn in het kader van dienstenovereenkomsten
900.2023
Advies inzake het opstellen van een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de arbeidsongevallenverzekering voor zelfstandigen werkzaam voor opdrachtgevende platformen
899.2023
Advies over een verzoek van de Europese Commissie tot input over de herziening van de richtlijn betalingsachterstand (richtlijn 2011/7/EU)
898.2023
Advies over een evaluatie van het koninklijk besluit van 9 maart 2022 tot vaststelling van de modaliteiten aangaande de verplichting voor de ondernemers op het gebied van de elektronische facturering in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten
897.2023
Advies over het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 26 januari 2018 betreffende de postdiensten met het oog op het verbeteren van de werkomstandigheden van de pakjesbezorgers
896.2023
Advies over een ontwerp van koninklijk besluit over de koopkrachtpremie
895.2023
Advies over het voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen en tot wijziging van boek VII van het Wetboek van economisch recht betreffende de gebundelde aanbiedingen en de nulstellingstermijn
894.2022
Advies over een uitbreiding van de regeling voor flexi-jobs 
893.2022
Advies over de raadpleging van de Europese Commissie over de betere bescherming van passagiers en hun rechten
892.2022
Advies over de deloyale concurrentie door (semi-) publieke overheidsdiensten ten aanzien van kmo’s bij het uitvoeren van (overheids-)opdrachten
891.2022
Ontwerpadvies over het voorontwerp van wet betreffende representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten
890.2022
Advies over het ontwerp van actieplan Sociale fraudebestrijding 2023-2024
889.2022
Advies over een voorontwerp van wet tot wijziging van de bepalingen betreffende de ongewenste communicaties in het WER en het bijhorende ontwerp van kb tot uitvoering betreffende de centrale nummerdatabank in het kader van telefonische direct marketing
888.2022
Advies over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende een reactiveringsprocedure van elektronische maaltijd-, eco- en consumptiecheques
887.2022
Advies over de relatie tussen de zelfstandigen en de kmo’s en hun gas- en elektriciteitsleveranciers
886.2022
Advies over een voorontwerp van wet houdende invoeging van boek XIX “Schulden van de consument” in het WER
885.2022
Advies over 5 wetsvoorstellen tot wijziging van de wet betreffende de openingsuren
884.2022
Advies over een wetsvoorstel inzake de ’s nachts geopende winkels
883.2022
Advies over de definitie van het vrije beroep in het kader van de wet betreffende de sluiting van de ondernemingen
882.2022
Advies over een mogelijk ontwerp van koninklijk besluit voor een betere omkadering van de deur-aan-deurverkoop van gas- en elektriciteitscontracten verkoop deur aan deur gas en electriciteïtscontracten
881.2022
Advies over een praktische uitvoering van de projecten "begeleiding van kmo’s bij overheidsopdrachten" (projecten 14-16) en het aspect "opleiding" (project 17) in het kader van het gemeenschappelijk actieplan
880.2022
Advies over Hoofdstuk 4 "Platformeconomie" van het voorontwerp van wet houdende diverse arbeidsbepalingen
879.2022
Advies over een verzoek van de diamantsector voor een uitzondering op de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties
878.2022
Advies over een Europese raadpleging over de herziening van de richtlijn pakketreizen
877.2022
Advies over het ontwerp van Operationeel plan sociale fraudebestrijding 2022
876.2022
Advies over het voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 5 van de wet van 26 januari 2018 betreffende de postdiensten om te voorzien in een percentage werknemers in loondienst in de sector van de pakketbezorging in België
875.2022
Advies over het voorontwerp van wet die ondernemingen verplicht om een betaling in speciën te aanvaarden
874.2022
Advies over een voorontwerp van wet betreffende de gemeentelijke bestuurlijke handhaving van ondermijnende criminaliteit
873.2022
Advies over de raadpleging van de Europese Commissie over de herziening van de EU-wetgeving betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten (FIC-verordening)
872.2022
Advies over een voorontwerp van wet betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector  
871.2022
Advies de evaluatie over het charter “toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten”
870.2021
Advies inzake voorstellen tot administratieve vereenvoudiging
869.2021
Advies inzake voorstellen ter verbetering van de controle van de regelgevingsimpactanalyse
868.2021
Advies over het stelsel van vervangende ondernemers
867.2021
Advies over het ontwerp van Strategisch Plan Sociale Fraudebestrijding 2022-2025
866.2021
Advies over een voorontwerp van wet tot invoering van een verplichting voor ondernemingen van een elektronisch betaalmiddel voor consumenten
865.2021
Advies over twee wetsvoorstellen betreffende de handelsagentuurovereenkomsten
864.2021
Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot het bepalen van de voorwaarden voor het gebruik van de term “slim stuurbaar” of andere gelijkwaardige benamingen bij het op de markt brengen van laadstations voor elektrische wagens
863.2021
Advies over een koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende elektronische ecocheque
862.2021
Advies betreffende een voorontwerp van wet houdende wijziging van boeken I, VI en XV van het Wetboek van economisch recht in het kader van de omzetting van de omnibusrichtlijn
861.2021
Advies in verband met de nood aan Steunmaatregelen in het kader van de Brexit
860.2021
Advies over de wet wettelijke definitie ambachtsman
859.2021
Advies over een wetsvoorstel houdende de instelling van een zorg- en verantwoordingsplicht voor de ondernemingen, voor hun hele waardeketen heen
858.2021
Advies over de evaluatie van de Gedragscode voor goede relaties tussen de brouwers, drankenhandelaars en de horecasector
857.2021
Advies over het elektronisch patiëntendossier en de uitwisseling van gezondheidsgegevens (EPD)
856.2021
Advies over de SIOD bevraging ter voorbereiding van het Strategisch Plan Sociale Fraudebestrijding 2022-2025 en van het operationeel Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2022
855.2021
Advies over een voorstel van resolutie over het uitwerken van een steun- en herstelplan voor de sector van het nachtelijk uitgaansleven naar aanleiding van de COVID-19-crisis
854.2021
Advies over een ontwerp van koninklijk besluit inzake elektronische facturatie - overheidsopdrachten
853.2021
Advies over een voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van de solvabiliteit van de Belgische kmo’s in het raam van de economische relance
852.2021
Advies over het voorontwerp van het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling 2021-2025
851.2021
Advies over een gemeenschappelijk actieplan ter verbetering van de toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten
850.2021
Advies een voorontwerp van wet houdende omzetting in Belgisch recht van twee richtlijnen betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen en overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten
849.2021
Advies over de data van de zomersolden 2021 en de uitverkoop
848.2021
Advies over de classificatie, de toekenning en het gebruik van de NACEBEL-codes
847.2021
Advies over het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de opzegging van een handelshuurovereenkomst ingevolge het niet naleven van een afnameverplichting betreft
846.2021
Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 2 en 4 van het koninklijk besluit van 8 juli 2018 betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines
845.2021
Advies over het overheidsbeleid voor de cyberveiligheid van de kmo’s
844.2021
Advies over de fysieke grensaankopen
843.2021
Advies over een wetsvoorstel betreffende de verlenging van de wintersolden 2021
842.2020
Advies over de definitie van het vrije beroep in het kader van de wet betreffende de sluiting van de ondernemingen
841.2020
Advies over het uitstellen van de stardatum van de wintersolden 2021
840.2020
Advies over de heropening van de winkels
839.2020
Advies over de fiscale administratieve vereenvoudiging
838.2020
Advies over het uitstellen van de wintersolden 2021
837.2020
Advies over het ontwerp van actieplan 2021 “Strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping”
836.2020
Advies over de Europese raadpleging “nieuwe consumentenagenda”
835.2020
Advies over een wetsvoorstel tot wijziging van het wetboek van economisch recht wat het aanbieden van een elektronische betalingswijze betreft
834.2020
Advies betreffende de Covid-19 modaliteiten voor het winkelbezoek (bis)
833.2020
Advies betreffende de Covid-19 modaliteiten voor de organisatie van markten en kermissen
832.2020
Advies over de omzetting van de Omnibusrichtlijn
831.2020
Advies over het tijdelijk schorsen wegens de coronacrisis van de verplichte wekelijkse rustdag
830.2020
Advies over de SIOD bevraging sociale fraude
829.2020
Advies over het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties
828.2020
Advies betreffende de Covid-19 modaliteiten voor het winkelbezoek
828.2020
Advies betreffende de Covid-19 modaliteiten voor het winkelbezoek
827.2020
Advies inzake de verfijning van de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus Covid-19 te beperken
826.2020
Advies over de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten
825.2020
Advies over de evaluatie van de wetgeving over het collectief herstel
824.2020
Advies inzake de organisatie van de markten in het kader van de maatregelen ter bestrijding van Covid-19
823.2020
Advies inzake een toekomstperspectief voor de in het kader van de Covid-19 maatregelen nog gesloten sectoren
822.2020
Advies inzake de aanbevelingen van de beroepssectoren om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan (per 1 mei 2020)
821.2020
Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2 van het koninklijk besluit van 8 juli 2018 betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines
820.2020
Advies over aanbevelingen voor een verantwoorde omgang met klanten in de strijd tegen Covid-19
819.2020
Advies over het uitstellen van de soldenperiode
818.2020
Advies over de afschaffing van de sperperiode
817.2020
Advies over een wetsvoorstel tot wijziging van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat het uitreiken van ontvangstbewijzen en het bijhouden van een fiscaal dagboek betreft
816.2020
Advies over de wetsvoorstellen om de veroudering
815.2019
Advies over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de benaming, de kenmerken en het zwavelgehalte van de mariene gasolies en de residuele scheepsbrandstoffen
815.2019
Advies over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de benaming, de kenmerken en het zwavelgehalte van de mariene gasolies en de residuele scheepsbrandstoffen
814.2019
Advies over het ontwerp van actieplan sociale fraudebestrijding 2020
813.2019
Advies inzake de raadpleging van de Europese Commissie over het programma Digitaal Europa
813.2019
Advies inzake de raadpleging van de Europese Commissie over het programma Digitaal Europa
812.2019
Advies over het voorontwerp van wet betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de goedkeuring of de wijziging van een beroepsreglementering
811.2019
Advies over de kmo-test en de reguleringsimpactanalyse
810.2019
Advies over een technische aanpassing van de wetgeving “arbeidsrelatie bewakingsagent”
809.2019
Advies over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de benaming en de kenmerken van met ethanol verrijkte benzine – E85 N 809 Benzine E85
808.2019
Advies over de omzetting van twee richtlijnen consumentenrecht
807.2019
Memorandum : KMO-speerpunten voor het federaal en europees beleid
806.2019
Advies over gedragseconomie en KMO-beleid
805.2019
Advies over een voorstel van koninklijk besluit inzake de erkenning van sectorcodes betreffende de benaming van levensmiddelen
804.2019
Advies over een "new deal" voor de consument
803.2018
Advies over het koninklijk besluit betreffende de room
802.2018
Advies over fiscale incentives voor de KMO in de personen- en vennootschapsbelasting
801.2018
Advies over de hervorming van het vennootschapsrecht
800.2018
Advies over het ontwerp van actieplan Sociale fraudebestrijding 2019
799.2018
Advies over de beroepsreglementeringen in de bouwsector
798.2018
Advies over een ontwerp besluit betreffende de bestelbon voor de autovoertuigen
797.2018
Advies over de analyse van de marktwerking voor juridische diensten, boekhoudkundige diensten, diensten van architecten en diensten van ingenieurs
796.2018
Advies over een voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot de betaling van de factuur en tot wijziging van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument
795.2018
Advies over ontwerp van koninklijk besluit betreffende de aanduiding van de tarieven van diensten gekoppeld aan een betaalrekening en het bewijsstuk voor diensten die niet aan een betaalrekening gekoppeld zijn
794.2018
Advies over een ontwerp van besluit tot opheffing van de koninklijk besluiten betreffende de beroepsbekwaamheden van slager-groothandelaar, droogkuiser-verver, masseur, voetverzorging en dentaaltechnicus
793.2018
Advies over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de benaming en de kenmerken van de alternatieve brandstoffen
792.2018
Advies over een voorontwerp van wet betreffende gemeentelijke bestuurlijke handhaving (beslist in de ministerraad van 22 juni 2018)
791.2018
Advies over een ontwerp van besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten
790.2018
Advies over het eerste EU-mobiliteitspakket
789.2018
Advies bij een ontwerp van koninklijk besluit betreffende eetbare oliën
788.2018
Advies betreffende de afbakening van de risicosectoren voor de verplichte Limosa-aangifte voor zelfstandigen
787.2018
Advies over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende koffie, koffiesurrogaten, extracten van koffie en extracten van cichorei
786.2018
Advies over de forfaitaire BTW-regeling
785.2018
Advies over een voorontwerp van wet betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van diverse wetsbepalingen betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector
784.2018
Advies voor een voorontwerp van koninklijk besluit betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden
783.2018
Advies over de omzetting van de richtlijn betreffende verzekeringsdistributie en de erkenning van de diploma’s
782.2018
Advies bij een voorstel van koninklijk besluit houdende reglementering van de benamingen van visserijproducten en aquacultuurproducten en een voorstel van ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de handelsbenamingen voor visserijproducten en aquacultuurproducten
781.2018
Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 januari 1975 betreffende de voedingswaren en –stoffen die gelden als schadelijk verklaard en tot opheffing van het koninklijk besluit van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen
780.2017
Advies over de eerlijke belasting van de digitale economie
779.2017
Advies over de directe toegang voor de acupuncturisten
778.2017
Advies over het belastingvrij bijklussen
777.2017
Advies over een evaluatie van de wet van 19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van de ambachtsman
776.2017
Advies over twee ontwerpen van koninklijk besluit betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie bestemd voor verwarming, en de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines
775.2017
Advies over een voorstel tot herziening van het koninklijk besluit van 8 juli 1996 tot regeling van de etikettering van in voor de verbruiker bestemd schoeisel verwerkte materialen
774.2017
Advies over de herziening van het koninklijk besluit van 30 juni 1996 betreffende de prijsaanduiding van producten en diensten en de bestelbon
773.2017
Advies over de principes die moeten toegepast worden op de prestaties van de beëdigde vertalers/tolken
772.2017
Advies over een Europese raadpleging betreffende de regelgeving voor de kleinhandel in een situatie met meerdere verkoopkanalen
771.2017
Advies over een aanpassing van het Wetboek van economisch recht: B2B-beschermregels: rechtsvordering tot collectief herstel
770.2017
Advies over een voorontwerp van wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht
769.2017
Advies over de raadpleging van de Europese Commissie die de tussentijdse evaluatie van het KMO-programma COSME beoogt
768.2017
Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 inzake cacao- en chocoladeproducten voor menselijke consumptie
767.2017
Advies over de deeleconomie
766.2017
Advies over de prioriteiten voor duurzame ontwikkeling in de FOD Economie
765.2017
Advies betreffende een Europese enquête over de mogelijke beperkingen op grote betalingen in contanten
764.2017
Advies over het BTW-tarief voor de levering van planten en bloemen bij tuinaanleg en -onderhoud
763.2017
Advies over de directe toegang tot bepaalde beroepen in de gezondheidszorg
762.2017
Advies over het ontwerpprogramma 2018-2022 van het Nationaal Actieplan voor de reductie van pesticiden (NAPAN)
761.2017
Advies over een voorontwerp van wet tot registratie van de aanbieders van vennootschapsrechtelijke diensten
760.2017
Advies over een voorontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden
759.2017
Advies betreffende voorstellen om de wettelijk garantie voor consumptiegoederen te versterken
758.2017
Advies betreffende verschillende vragen met betrekking tot de solden
757.2016
Advies betreffende de integratie van de vertegenwoordiging van de ambachtelijke beroepen in de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO
756.2016
Advies over de omzetting van de richtlijn betreffende de verzekeringsdistributie
755.2019
Advies over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de benaming, de kenmerken en het zwavelgehalte van de lampolie
754.2016
Advies over de evaluatie van de wetgeving over het collectief herstel
753.2016
Advies over de administratieve vereenvoudiging voor de apothekers
752.2016
Advies over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de prijsaanduiding in de horecasector
751.2016
Advies over de raadpleging van de Europese Commissie over het consumentenrecht
750.2016
Advies over een voorstel van koninklijk besluit betreffende voor menselijke voeding bestemde caseïne en caseïnaten
749.2016
Advies over een Europese raadpleging over het start-up initiative
748.2016
Advies over de raadpleging van de Europese Commissie die de evaluatie van de Europese regelgeving voor de bouwsector beoogt
747.2016
Advies over een Europese raadpleging over een effectief insolventiekader in de EU
746.2016
Advies over een ontwerp van logo dat ambachtslieden kunnen gebruiken om hun hoedanigheid van ambachtsman bekend te maken
745.2016
Advies inzake voorstellen tot administratieve vereenvoudiging
744.2016
Advies over de vergoeding van de beëdigde vertalers en tolken
743.2016
Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 18 juli 1972 betreffende de aanduiding van de prijs van juwelen, uurwerken, goud-en zilverwerk en een ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 23 januari 1984 betreffende de aanduiding van de prijs van kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten
742.2015
Advies over de hervorming van de Orde van de architecten
741.2015
Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006
740.2015
Advies betreffende een voorontwerp van een nationaal actieplan Bedrijven en Mensenrechten
bottom of page